Säännöt & ohjeet

Kennelliiton säännöt ja ohjeet
Ylituomarit

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva.
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään.
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin.
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.
 • Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä.
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen.
 • On täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset.
 • On täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Koulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hankkii kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalta henkilöltä “Esitys ylituomarikoulutukseen” kortin (vaalean sininen).
 • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestöltä.
 • Ensisijaisesti henkilöä esitetään ylituomarikoulutukseen jäsenyhdistyksen taholta.
 • Kortti ja CV lähetetään kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalle henkilölle.
 • Kennelpiirin jaosto, jonka alaan koemuoto kuuluu, antaa tarvittaessa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään piirin hallitukselle.
 • Piirin hallitus tekee päätöksen piirin puollosta.

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle tämän antamia ohjeita ja määräaikoja noudatten.

Lajikohtaiseen erikoistumiskoulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hakeutuu Ylituomarin I-kurssin käytyään lajikohtaiseen koulutukseen, viimeistään kahden vuoden sisällä I-kurssin suorittamisesta.
Palkintotuomarit

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää palkintotuomareiden koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita.

Lue lisää palkinto- (ja ylituomarien) kouluttamisesta ja pätevöinnistä Kennelliiton ohjeesta (PDF).

Kennelpiirin myöntämiin palkintotuomarikortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Minna Kukkonen
minna@jekkukettu.fi
+358 40 57 12345

HUOM!
Alla tietoa palkintotuomarikorttianomusten puoltoon liittyviä yksityiskohtia avuksi kortteja haettaessa.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

 1. Anoja on Kennelliiton jäsen → hän ei tarvitse kennelpiirin jäsenyhdistyksen puoltoa. Kennelliiton jäsennumero on merkittävä korttianomukseen.
 2. Anoja hakee esimerkiksi hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia, hän ei ole Kennelliiton jäsen, mutta on SHHJ ry:n jäsen → hän ei tarvitse kennelpiirin jäsenyhdistyksen puoltoa. Koemuotoon liittyvän rotujärjestön jäsenmaksukuittikopio pitää liittää mukaan korttianomukseen.
 3. Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta → hän tarvitsee kennelpiirin jäsenyhdistyksen puollon. Puolto on merkittävä korttianomukseen.
Koetoimitsijat

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien, lajiliittojen ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää koetoimitsijoiden koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon kehittäminen ja ylläpito. Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen ja koostuu perusosasta sekä koemuotokohtaisesta osasta. Vastaavan koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksen perusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana. Kennelpiirit tai asianomainen lajiliitto (Palveluskoira-, Agility- tai Vinttikoiraliitto) myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi, eikä sitä tarvitse enää uusia viiden vuoden välein.

Lue lisää koetoimitsijan koulutus- ja pätevöintiohjeesta (PDF).

Kennelpiirin myöntämiin koetoimitsijakortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Minna Kukkonen
minna@jekkukettu.fi
+358 40 57 12345

HUOM!
Koetoimitsijakorttianomuksissa on oltava Suur-Savon Kennelpiiri Ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon kirjoittaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Ilman puoltoa saapuneita anomuksia emme voi käsitellä.

Uusi kortti / kortin uusiminen kehäsihteerit

Kehäsihteerien korttien teosta ja uusimisesta huolehtivat näyttelyohjaaja Pia Jääskeläinen ja Irmeli Partio.

Koulutusohjaajat

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien, lajiliittojen ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää koulutusohjaajien koulutusta.

Kennelpiiri vastaa luolakoirien (LUT) korttien uusimisesta. Koulutusohjaajakortit on uusittava viiden vuoden välein. Lajiliitot huolehtivat hallinnoimiensa lajien koulutusohjaajakorttien uusimisesta.

Koulutusohjaajakorttien (LUT) uusimista varten jäsenyhdistysten tulee:

 • koota uusittavat kortit yhteen
 • tarkistaa, että koulutusohjaaja on Kennelliiton jäsen ja jäsenmaksu on maksettu
 • harkita jokaisen koulutusohjaajan kohdalla, onko yhdistyksen puolto perusteltu
 • merkitä yhdistyksen puolto korttiin
 • liittää mukana koulutusohjaajan yhteystiedot sekä Kennelliiton jäsennumero
 • toimittaa kortit kennelpiirille

Kennelpiirin myöntämiin koulutusohjaajakortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Minna Kukkonen
minna@jekkukettu.fi
+358 40 57 12345

Vuosittain palkittavien koirien valintasäännöt